Ogólne Warunki Umowy

MILA Spółka z o.o.

Niniejsze Ogólne Warunki Umowy (zwane dalej OWU) regulują zasad współpracy pomiędzy Sprzedawcą (MILA Spółka z o.o. z siedzibą w Częstochowie) i Kupującym (wspólnie zwanych Stronami, a każda z osobna Stroną) w zakresie zawierania i realizacji wszelkiego rodzaju umów, w szczególności umów sprzedaży i dostawy.

 1. Zamówienia
 1. W celu zawarcia umowy (w szczególności umowy sprzedaży lub dostawy) Kupujący składa Sprzedawcy zamówienie (ofertę kupna), na zasadach określonych w ust. 3 poniżej.
 2. Zamówienie musi być złożone w formie pisemnej lub elektronicznej (fax, e-mail).
 3. W zamówieniu Kupujący zobowiązany jest określić:

W przypadku zamówienia składanego na podstawie oferty Sprzedawcy (jeśli taka zostanie wyraźnie złożona) Kupujący zobowiązany jest wskazać:

 1. W przypadku przystąpienia przez Kupującego do grupy zakupowej Kupujący zobowiązany jest pisemnie poinformować o tym fakcie Sprzedawcę. Brak zawiadomienia Kupującego o przystąpieniu do grupy zakupowej upoważnia Sprzedawcę do przyjęcia, że zamówienia Kupującego dalej składane są w ramach OWU. Kupujący nie może łączyć uprawnień z OWU z uprawnieniami wynikającymi dla niego z umowy zawartej pomiędzy Sprzedawcą a grupą zakupową.

 1. Umowa (w szczególności umowa sprzedaży lub dostawy) zostaje zawarta z chwilą wysłania przez Sprzedawcę Kupującemu Zatwierdzenia Zamówienia (pisemnie, faksem lub e-mailem) lub poprzez realizację zamówienia, przy czym w tym ostatnim przypadku Kupujący nie otrzymuje Zatwierdzenia Zamówienia a jedynie samą fakturę. Identyczną procedurę stosuje się w przypadku uzupełnienia lub zmiany zamówienia.

 1. W przypadku nieprzyjęcia zamówienia (oferty kupna) od Kupującego Sprzedawca zastrzega sobie prawo poinformowania Kupującego o tym i przyczynach swojej decyzji w terminie 48 godzin od momentu otrzymania zamówienia od Kupującego.
 2. Jeżeli Kupujący otrzyma od Sprzedawcy ofertę zawarcia umowy sprzedaży lub dostawy to brak niezwłocznej odpowiedzi przez Kupującego poczytuje się za przyjęcie oferty.
 3. Informacje powszechnie publikowane lub przesyłane Kupującym przez Sprzedawcę (informacje handlowe) – w tym m.in. rysunki, zdjęcia, wymiary, opisy, parametry techniczne, użytkowe i inne dane dotyczące towarów oraz ich ceny – stanowią jedynie informację handlową i nie są ofertą w rozumieniu Kodeksu cywilnego (art. 66-70 k.c.), o ile Sprzedawca nie zaznaczył wyraźnie inaczej.
 4. Rysunki, zdjęcia, wymiary, opisy, parametry techniczne, użytkowe i inne dane dotyczące towarów zawarte m.in. w informacjach powszechnie publikowanych (m.in. katalogi, prospekty, specyfikacje, cenniki) lub przesyłanych Kupującemu (np. ofertach, o ile takie byłyby pisemnie złożone Kupującemu przez Sprzedawcę) oraz zawartych w załączonych do nich dokumentach są tylko w przybliżeniu miarodajne. Stają się one wiążące tylko w przypadku ich pisemnego potwierdzenia przez Sprzedawcę, wystawianego na pisemne żądanie Kupującego.
 5. Z chwilą złożenia zamówienia, a w przypadku jego braku najpóźniej z chwilą odbioru towaru przez Kupującego, Kupujący jest związany postanowieniami OWU. OWU mogą być przyjęte przez Kupującego jedynie bez zastrzeżeń. O ile Sprzedawca nie postanowił inaczej OWU stanowią integralną część każdej umowy zawartej pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym.
 1. Warunki płatności

 1. Jeżeli nie uzgodniono inaczej, ceny towarów są cenami netto, do których należy doliczyć podatek od towarów i usług (VAT) obowiązujący w dniu wystawienia faktury. Podstawą do ustalenia wartości każdorazowej transakcji pomiędzy Stronami jest aktualny cennik towarów Sprzedawcy.
 2. W przypadku zamówienia towarów o łącznej wartości poniżej wartości …..(słownie: …..) do ceny towarów należy doliczyć koszty dostarczenia towaru.
 3. Ceny podawane w cenniku Sprzedawcy wyrażone są w złotówkach.  
 4. Kupujący zobowiązuje się do regulowania należności za towary na podstawie wystawionej przez Sprzedawcę faktury VAT, w ustalonym terminie liczonym od daty wystawienia faktury (z zastrzeżeniem ust.6 poniżej), przelewem na konto Sprzedawcy określone w fakturze.        
 5. Za datę zapłaty uważa się termin uznania należności w pełnej kwocie na rachunku bankowym Sprzedawcy.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wyznaczenia Kupującemu innego terminu płatności w przypadku opóźnień z zapłaty jakiegokolwiek z zobowiązań.

 1. Przy przekroczeniu terminów płatności Sprzedawca jest uprawniony do naliczania Kupującemu maksymalnych odsetek ustawowych.
 2. Jeżeli Kupujący nie realizuje jakichkolwiek swoich zobowiązań względem Sprzedawcy - w szczególności zobowiązań płatniczych, czy w razie wszczęcia postępowania zmierzającego do uregulowania zobowiązań Kupującego (np. w przypadku likwidacji, postępowania egzekucyjnego lub postępowania zmierzające do zapłaty wierzytelności z jakiegokolwiek tytułu) - określonych w szczególności w przepisach czy umowie Sprzedawca jest uprawniony do powstrzymania się z wykonaniem swoich obowiązków względem Kupującego, w szczególności wydania towaru Kupującemu i uwarunkowania dalszej realizacji swoich zobowiązań względem Kupującego od dokonania przez Kupującego wedle wyboru Sprzedawcy: płatności z góry, przedstawienia zabezpieczeń w formie wskazanej przez Sprzedawcę lub wykonania innych zobowiązań wskazanych przez Sprzedawcę. Jeżeli płatność z góry, zabezpieczenie lub inne zobowiązanie nie zostaną dokonane również po upływie wyznaczonego przez Sprzedawcę terminu, Sprzedawca będzie uprawniony, w granicach dopuszczalnych prawem, do odstąpienia z winy Kupującego od umów wskazanych przez Sprzedawcę - w terminie 6 (miesięcy) miesięcy – w szczególności w odniesieniu do jeszcze niewydanych towarów, z takim skutkiem, że wygasają wszystkie roszczenia Kupującego z tytułu niewydanych towarów.
 3. Zgłoszenie przez Kupującego reklamacji nie zwalnia z obowiązku zapłaty pełnej ceny towaru w terminie określonym w umowie lub fakturze.
 4. Kupujący upoważnia Sprzedawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu Kupującego i wysłania ich pocztą elektroniczną lub na adres wskazany przez Kupującego.

 1. Zastrzeżenie własności
 1. Sprzedawca zastrzega prawo własności towaru do chwili uiszczenia przez Kupującego całej ceny wynikającej z umowy, uwzględniającej w szczególności cenę: towaru, należny podatek, koszty dostarczenia towaru.
 2. W przypadku opóźnienia Kupującego z zapłatą ceny wynikającej z umowy, Sprzedawca jest uprawniony do żądania zwrotu wydanych Kupującemu towarów oraz domagania się odpowiedniego wynagrodzenia m.in. za ich zużycie lub uszkodzenie. W takim wypadku Sprzedawca ma również prawo odstąpić od umów z Kupującym, co do nieopłaconych towarów w drodze pisemnego oświadczenia, bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu, w terminie 3 miesięcy.
 3. Odbiorca do czasu zapłaty należności za dostarczony towar ponosi odpowiedzialność za jego ilość i jakość.

 1. Realizacja zamówienia

 1. Kupujący może dokonać zmiany i anulowania zamówienia tylko za wyraźną pisemną (m.in. fax, e-mail) zgodą Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wyznaczenia (w każdym czasie) nowej daty dostarczenia towaru, bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu, w szczególności w sytuacji zmiany zamówienia przez Kupującego.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo dzielenia zamówionego towaru na części i dostarczania go w różnych terminach. Kupujący zobowiązany jest wówczas do zapłaty za dostarczoną ilość towaru w terminie wskazanym przez Sprzedawcę.
 4. Czas wysłania towaru na wskazany przez Kupującego adres określa Sprzedawca. Czas ten liczony jest od dnia wysłania Zatwierdzenia Zamówienia przez Sprzedawcę lub otrzymania przez Sprzedawcę od Kupującego zamówienia na podstawie wcześniej wystawionej przez Sprzedawcę oferty.
 5. Miejscem spełnienia świadczenia według wyboru Sprzedawcy jest: siedziba Sprzedawcy, magazyn wskazany przez Sprzedawcę, zakład produkcyjny wskazany przez Sprzedawcę.
 6. Terminy realizacji:
 1. Termin realizacji umowy jest uważany za zachowany, jeżeli przed jego upływem świadczenie zostało zrealizowane.
 2. W przypadku, gdy Kupujący osobiście lub przy pomocy osoby trzeciej (m.in. spedytor, przewoźnik) odbiera towar od Sprzedawcy, termin realizacji świadczenia jest uważany za zachowany w dniu, w którym Kupującemu została zgłoszona (np. telefonicznie, e-mailem, faxem) gotowość wydania towaru w siedzibie Sprzedawcy, w magazynie lub zakładzie produkcyjnym wskazanym przez Sprzedawcę.
 3. W przypadku, kiedy towar ma być przesłany przez Sprzedawcę do miejsca, które nie jest miejscem spełnienia świadczenia, poczytuje się w razie wątpliwości, że świadczenie zostało zrealizowane z chwilą, gdy w celu dostarczenia towaru na miejsce przeznaczenia Sprzedawca powierzył ją przewoźnikowi trudniącemu się przewozem tego rodzaju towarów. W przypadku, kiedy towar ma być dostarczony do miejsca przeznaczenia przez samego Sprzedawcę wydanie towaru zostaje dokonane z chwilą dostarczenia towaru na miejsce przeznaczenia i umożliwienia Kupującemu rozładunku. Data wydania towaru jest datą realizacji świadczenia.

 1. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Sprzedawcy, mających wpływ na przygotowanie i przesłanie towaru lub wykonanie umowy, w szczególności takich jak: strajki, blokady dróg, utrudnienia w imporcie, warunki atmosferyczne i inne zdarzenia sił przyrody, których natężenie odbiega od przeciętnej skali w danym okresie i uniemożliwia realizację umowy, terminy realizacji z umowy ulegają stosownemu przedłużeniu w wymiarze określonym przez Sprzedawcę. Postanowienie to obowiązuje także, jeżeli powyższe okoliczności wystąpią u kontrahentów Sprzedawcy – w szczególności we wskazanym przez Sprzedawcę magazynie czy zakładzie produkcyjnym – i są przyczyną opóźnień w realizacji umowy przez Sprzedawcę. W przypadkach uznanych przez Sprzedawcę za istotne będzie on informował Kupującego o powstaniu i zakończeniu tego rodzaju okoliczności.
 2. W przypadku niedotrzymania terminu realizacji umowy przez Sprzedawcę, z przyczyn leżących po jego stronie, w zakresie maksymalnie dopuszczalnym prawnie, wyłączona jest odpowiedzialność odszkodowawcza Sprzedawcy, a Kupującemu przysługuje jedynie prawo do wyznaczenia Sprzedawcy dodatkowego terminu na realizację umowy (nie krótszego niż 14 dni roboczych).
 3. Jeżeli Kupujący nie odbiera towaru Sprzedawca może naliczyć opłatę Kupującemu - za ubezpieczenie i składowanie towaru - począwszy od pierwszego dnia, w którym nastąpiło zgłoszenie przez Sprzedawcę gotowości odbioru towaru, do dnia odbioru towaru. Przechowywanie towaru zawsze następuje na ryzyko Kupującego.
 4. W przypadku, gdy przesyłka nie może być zrealizowana z przyczyn leżących po stronie Kupującego, Sprzedawca będzie uprawniony do naliczania m.in. kolejnych prób doręczenia, kosztów ubezpieczenia i składowania towaru. Termin realizacji umowy zostaje wówczas zachowany z chwilą, gdy w celu dostarczenia towaru na miejsce przeznaczenia Sprzedawca mógł ją powierzyć przewoźnikowi trudniącemu się przewozem tego rodzaju towarów lub podjąć się transportu.
 5. W razie nieobecności Kupującego przewoźnik przy pomocy którego Sprzedawca realizuje przesyłkę towaru lub sam Sprzedawca, pozostawia awizo ze wskazaniem gdzie i kiedy Kupujący może osobiście odebrać towar. Termin odbioru towaru przez Kupującego wynosi 2 dni kalendarzowe liczone od dnia następnego po dniu pozostawienia awizo. Sprzedawca nalicza opłatę w szczególności za składowanie i ubezpieczenie towaru. Koszty składowania, ubezpieczenia towaru lub jego odebrania przez Sprzedawcę z miejsca składowania (jeżeli Kupujący nie odbierze towaru) określone będą w wysokości rzeczywiście poniesionych przez Sprzedawcę nakładów.
 6. Dochowanie przez Sprzedawcę terminów realizacji z umowy zależne jest od terminowego wykonania swoich obowiązków przez Kupującego.
 7. W przypadku, kiedy po stronie Sprzedawcy leży obowiązek dostarczenia towaru wybór m.in. spedytora lub przewoźnika, rodzaju transportu, drogi transportu, rodzaju i zakresu potrzebnych środków ochronnych, pozostaje w gestii Sprzedawcy. Na życzenie i na koszt Kupującego, przesyłka może zostać ubezpieczona przez Sprzedawcę od ryzyk: kradzieży, szkód powstałych podczas transportu, działania ognia i wody oraz innych podlegających ubezpieczeniu.
 8. Kupujący przy odbiorze towaru zobowiązany jest do dokonania aktów staranności w zakresie sprawdzenia przesyłki. Pod rygorem utraty uprawnień z tytułu rękojmi Kupujący zobowiązany jest dokonać zgłoszenia wszelkich zastrzeżeń do widocznych szkód w przesyłce (np. uszkodzenie opakowania, ubytek lub uszkodzenie towaru) oraz niezgodności przesyłki z fakturą lub zamówieniem – przy jej odbiorze i dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika (m.in. wpisać uszkodzenia i ubytki do listu przewozowego, sporządzić protokół szkody) oraz skontaktować się natychmiast telefonicznie lub poprzez e-mail ze Sprzedawcą.

W przypadku innych braków lub wad niewidocznych, których przy zachowaniu należytej staranności nie można było zauważyć przy odbiorze przesyłki, Kupujący zobowiązany jest je zgłosić przewoźnikowi i Sprzedawcy telefonicznie oraz pisemnie, nie później niż w terminie 5 (pięciu) dni kalendarzowych od dnia odbioru przesyłki. W wskazanym powyżej terminie 5 (pięciu) dni Kupujący zobowiązany jest ponadto sporządzić z przewoźnikiem pisemny protokół reklamacyjny i dostarczyć go Sprzedawcy (w przypadku reklamacji przesyłki realizowanej za pośrednictwem spedytora Kupujący zobowiązany jest sporządzić protokół reklamacyjny dodatkowo z udziałem firmy spedycyjnej).

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dostarczenia towaru o zmienionych parametrach, o ile nie odbiega on w istotny sposób od parametrów towaru określonego w zamówieniu lub ofercie.
 2. Kupujący zobowiązany jest przejąć dostarczony mu towar nawet, jeżeli posiada nieistotne wady. Przyjęcie towaru nie ma wpływu na uprawnienia Kupującego wynikające z rozdziału V OWU oraz obowiązki Kupującego wynikające z ust.14 powyżej.
 3. W przypadku, kiedy Kupujący nie odbiera towaru lub przesyłka nie może być zrealizowana z przyczyn leżących po stronie Kupującego Sprzedawca zachowuje prawo do swobodnego dysponowania przedmiotem umowy.
 4. Reklamacje dotyczące niezgodności dostarczonego towaru z fakturą lub zamówieniem Kupujący zobowiązany jest zgłaszać w momencie odbioru towaru.
 1. Odpowiedzialność
 1. Sprzedawca udziela Kupującemu rękojmi na towary.
 1. Czas trwania rękojmi to 1 rok od dnia wydania towaru.
 2. Rękojmia obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Z tytułu rękojmi, w przypadku uznania reklamacji przez Sprzedawcę, Kupującemu przysługuje prawo naprawy towaru. W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę braku możliwości naprawy towaru Kupującemu przysługiwać będzie prawo wymiany towaru na nowy.
 4. W przypadku wydania Kupującemu towaru pozbawionego pisemnie przyrzeczonych właściwości przez Sprzedawcę Kupującemu przysługiwać będzie wyłączne prawo do wymiany towaru na nowy, z wykluczeniem dalszych roszczeń.
 5. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi i na zasadach ogólnych, jeżeli Kupujący wiedział o wadzie towaru w chwili wydania towaru.
 6. Jeżeli po zakończeniu procedury reklamacyjnej towar (wolny od wad lub wadliwy) nie zostanie odebrany we wskazanym przez Sprzedawcę terminie, Sprzedawca wezwie Kupującego do odbioru towaru w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania wezwania. Po bezskutecznym upływie terminu Sprzedawca jest uprawniony do naliczania opłaty za ubezpieczenie i bezumowne przechowywanie towaru. Przechowanie następuje na koszt i ryzyko Kupującego. Sprzedawca zastrzega sobie prawo dysponowania towarem wolnym od wad.

 1. Rękojmia nie obejmuje w szczególności wad towaru powstałych w wyniku:
 1. Do zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący zobowiązany jest załączyć dowód zakupu towaru, zdjęcia wadliwego towaru i próbkę wadliwego towaru.
 2. W zgłoszeniu reklamacyjnym Kupujący zobowiązany jest szczegółowo wskazać: rodzaj reklamowanego towaru (nazwa i numer towaru), dzień stwierdzenia wady, zakres ujawnionych wad, okoliczności ich wystąpienia.
 3. Kupujący, z zastrzeżeniem ust. IV pkt. 14 OWU, traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zawiadomił Sprzedawcy o wadzie w terminie 7 dni od momentu ujawnienia wady.
 1. Z chwilą realizacji świadczenia przechodzą na Kupującego korzyści i ciężary związane z towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru, z zastrzeżeniem postanowień OWU.
 2. Odpowiedzialność odszkodowawcza Sprzedawcy, bez względu na tytuł prawny, w zakresie maksymalnie dopuszczalnym prawnie, ograniczona jest do wartości wadliwego towaru.  
 3. Reklamowany towar, według wyboru Sprzedawcy, zostanie odesłany Sprzedawcy przez Kupującego (za pośrednictwem firmy przewozowej wskazanej przez Sprzedawcę), Sprzedawca odbierze od Kupującego we własnym zakresie (w uzgodnionym z Kupującym terminie, w określony przez Strony sposób) lub dokona weryfikacji towaru u Kupującego (Kupujący zobowiązany jest zapewnić swobodny dostęp do towaru).
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo uznania zwrotu towaru przez Kupującego. Zwrot towaru może odbywać się tylko i wyłącznie po wcześniejszym ustaleniu i za uprzednią pisemną, pod rygorem nieważności, zgodą Sprzedawcy. Zwracany towar musi być nieużywany, nieuszkodzony, wolny od wad oraz w oryginalnym opakowaniu. Transport zwracanego towaru odbywa się w całości na koszt Kupującego.
 5. Kupujący oświadcza, iż znane są mu parametry techniczne, sposób montażu i zastosowanie towarów nabywanych od Sprzedawcy.

 1. Informacje poufne
 1. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem umowy i OWU, a w szczególności do nie wykorzystywania dla własnych celów lub celów osób trzecich i nie ujawniania osobom trzecim jakichkolwiek informacji dotyczących drugiej Strony, w tym w szczególności informacji handlowych, przebiegu negocjacji, terminów realizacji zamówień, struktury cen, polityki rabatowej, upustów, otrzymanych ofert, polityki marketingowej i handlowej, informacji dotyczącej serwisu lub procedur reklamacyjnych, ilości zgłaszanych reklamacji, czasu przeprowadzenia procedury reklamacyjnej, oraz innych informacji, których ujawnienie, bądź wykorzystanie mogłoby w jakikolwiek sposób naruszyć interes drugiej Strony (zwanych dalej “Informacjami Poufnymi”). Poinformowanie o fakcie zawarcia umowy nie stanowi naruszenia niniejszego zobowiązania.
 2. Ujawnienie Informacji Poufnych, z wyłączeniem ich ujawnienia pozostającego w związku z wykonywaniem umowy, wymaga wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony.
 3. W przypadku ujawnienia Informacji Poufnych swoim pracownikom, w związku z realizacją umowy, Strona zobowiązana jest do poinformowania tych osób o poufnym charakterze przekazywanych informacji i zobowiązania ich do zachowania poufności.
 4. Za każdy przypadek naruszenia przez jedną ze Stron postanowień określonych w ust. VI pkt. 1 i 2 OWU drugiej Stronie przysługiwać będzie kara umowna w wysokości 10 000,00 (dziesięć tysięcy) zł netto. W przypadku, kiedy wartość szkody przekroczyłaby wartość kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej uprawniona będzie do dochodzenia dalej idącego odszkodowania na zasadach ogólnych.

 1. Wypowiedzenie umowy

 1. Sprzedawca może wypowiedzieć każdą umowę ze skutkiem natychmiastowym, gdy:
 1. Kupujący opóźnia się z zapłatą jakiejkolwiek z należności,
 2. Kupujący nie wykonuje jakiegokolwiek z obowiązków określonych OWU,
 3. Kupujący przystępuje do grupy zakupowej, co uprawnia go do składania zamówień na towary za pośrednictwem grupy zakupowej,
 4. Kupujący narusza dobre imię Sprzedawcy.
 1. W okresie wypowiedzenia umowy Sprzedawca zastrzega sobie prawo do nieprzyjmowania nowych zamówień od Kupującego oraz nierealizowania złożonych przez Kupującego zamówień, bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu.  

 1. Postanowienia końcowe.
 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszymi OWU stosuje się odpowiednio przepisy polskiego prawa.
 2. Strony ustalają, że m.in. informacje o wadach towaru, oświadczenia, prośby, zawiadomienia i informacje dostarczane za pomocą poczty elektronicznej (e-mail) będą uznawane za dostarczone do drugiej Strony w przewidzianym terminie, jeżeli ich treść została odebrana przez druga Stronę i potwierdzona powiadomieniem o wyświetleniu wiadomości lub potwierdzeniem otrzymania wiadomości.
 3. Strony ustalają, że jeżeli Strona odmawia przyjęcia pisma, uznaje się, że pismo zostało doręczone w dniu odmowy jego przyjęcia przez Stronę.
 4. Kupujący przed złożeniem pierwszego zamówienia zobowiązany jest dostarczyć Sprzedawcy kopie dokumentów rejestrowych potwierdzających jego status, jako przedsiębiorcy lub innej instytucji, prowadzącej działalność gospodarczą (na żądanie Sprzedawcy Kupujący zobowiązany jest przedstawić oryginały dokumentów), aby wykazać możliwość zawierania umów ze Sprzedawcą (m.in. wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub z Krajowego Rejestru Sądowego, zaświadczenie o numerze NIP, dokument potwierdzający nadanie numeru statystycznego Regon, a jeżeli uprawnienie do reprezentowania Kupującego nie wynika z dokumentów rejestrowych – również dokument świadczący o umocowaniu osoby składającej zamówienie do reprezentowania Kupującego w stosunkach ze Sprzedawcą, zaciągania zobowiązań w jego imieniu i odbioru Towaru).
 5. Każda ze Stron zobowiązuje się do natychmiastowego zawiadomienia drugiej Strony w formie pisemnej, za potwierdzeniem odbioru, o:
 1. zmianie adresu siedziby,
 2. wszczęciu postępowania upadłościowego lub restrukturyzacyjnego, a także o przyczynach uzasadniających wszczęcie takiego postępowania;
 3. zmianie stanu prawnego, nazwy lub właścicieli;
 4. zmianie w składzie osobowym osób upoważnionych do odbioru towarów i faktur VAT,  

osób uprawnionych do składania zamówień.

W przypadku nie zawiadomienia drugiej Strony Strona zobowiązana do zawiadomienia zobowiązuje się do pokrycia drugiej Stronie wszystkich kosztów wynikłych z posiadania przez Stronę niezawiadomioną nieaktualnych informacji. Jednocześnie przyjmuje się, że brak informacji o zmianach może powodować wydanie towaru osobom nieuprawnionym, w takim przypadku przyjmuje się, że towar został odebrany przez osobę działającą w imieniu Kupującego.  

   

 1. Wszelkie spory, nie wyłączając sporów pozaumownych, jakie wynikły lub mogą wyniknąć z realizacji umowy lub w związku z jej zawarciem i wykonywaniem oraz innych aktów stanowiących integralną część umowy zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby Sprzedawcy.  
 2. Nieważność lub nieskuteczność któregokolwiek z postanowień OWU nie narusza ważności i skuteczności pozostałych postanowień. W przypadku gdyby którekolwiek z postanowień OWU uznane zostało za nieważne lub prawnie wadliwe, pozostałe postanowienia OWU pozostają w mocy w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy prawa. Jednocześnie Strony zobowiązują się do niezwłocznego zastąpienia takich postanowień postanowieniami ważnymi, uwzględniając cel gospodarczy OWU oraz wolę i intencje Stron.
 3. Postanowienia OWU w żaden sposób nie wyłączają lub nie ograniczają uprawnień i roszczeń Sprzedawcy wobec Kupującego, jakie wynikać mogą z przepisów prawa, w szczególności prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.
 4. Wszystkie umowy pomiędzy Stronami będą regulowane prawem polskim. Wyłączone jest zastosowanie postanowień Konwencji Narodów Zjednoczonych o Umowach Międzynarodowej Sprzedaży Towarów i powiązanych norm prawa międzynarodowego.

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w OWU. Zmiany postanowień OWU zaczynają wiązać drugą Stronę w terminie 14 dni kalendarzowych od momentu, gdy zostały jej przesłane faxem, e-mailem lub pisemnie.

 1. Wszelkie zmiany postanowień OWU wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej. Jakiekolwiek warunki realizacji umowy zawarte w dokumentach Kupującego, niezgodne lub wykraczające poza postanowienia OWU, ofertę Sprzedawcy lub Zatwierdzenie Zamówienia nie są wiążące dla Sprzedawcy.